Initiatiefgroep Leefbaar & Veilig Werkhoven

Het plan

Binnen Werkhoven waren een aantal bewoners op individuele basis betrokken bij situaties die een grote negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid in en om het dorp. Om integraliteit en samenhang te bewaken hebben zij sinds najaar 2019 de handen ineen geslagen en de initiatiefgroep Leefbaar & Veilig Werkhoven opgericht.
De initiatiefgroep is geen belangenorganisatie of dorpsvertegenwoordiging. Wij willen een vliegwieltraject op gang brengen waarin bewoners, ondernemers, instanties en verenigingen in Werkhoven samen de richting bepalen waarin hún dorp zich duurzaam kan ontwikkelen: hoe willen wij Werkhoven zien in 2030?

 

Onze doelstellingen:

§  Een proces met bewoners en ondernemers om samen te komen tot een gedragen en verbindende visie op Werkhoven;

§  Het creëren van brede participatie, betrokkenheid en samenwerking onder bewoners en ondernemers van Werkhoven;

§  Het aanzetten tot gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap;

§  Concreet aan de slag gaan met quick-wins en tijdelijke initiatieven;

§  Visie vertalen naar een passend dorpsplan met draagvlak als basis voor ontwikkeling, strategie en realisatie.

 

Een dorpsplan heeft alleen kans van slagen als naast bewoners en ondernemers ook gemeente, Provincie en andere noodzakelijke instanties en maatschappelijke organisaties zich gemotiveerd kunnen committeren aan een gezamenlijk proces. Dat betekent niet alleen de bereidheid tot investering in geld en menskracht, maar ook de bereidheid om mee ‘op reis te gaan’, ruimte te scheppen (faciliteren) om te kunnen leren (loslaten) en ontwikkelen (groeien en stimuleren).
 
Dilemma
Wij zien dat de gemeente Bunnik onder grote spanning staat en dagelijks worstelt met continuïteit in financiën, kwaliteit en menskracht. Bestuur en ambtenarij lijken te sturen op grensbewaking. Het slaan van piketpaaltjes wordt prioriteit gegeven boven het samen met burgers en burgerinitiatieven werken aan échte oplossingen.


Momentum
De aandacht in gemeenteraad en media geeft ons hernieuwde hoop en motiveert andere dorpsbewoners om zich bij onze initiatiefgroep aan te sluiten. Ons collectieve gevoel is: nú is hét moment om samen een toekomstgericht plan te maken.

Noodzakelijke voorwaarden

  • Dorpsplan Werkhoven op de gemeentelijke agenda;
  • Op korte termijn beschikbaar budget voor onafhankelijke, professionele ondersteuning die enthousiasme, draagvlak en betrokkenheid van inwoners/ondernemers weet aan te spreken;
  • Infrastructuur en voorzieningen van Werkhoven op de investeringsbegroting voor de korte, middellange en lange termijn.